Author: vasile

ANUNT privind rezultatul final al concursului din data de 15.09.2015 pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr .I şi a postului de Maestru lutier tr. I cu atributiuni de instrumentist

ANUNŢ 

privind rezultatul final al concursului din data de 15.09.2015 pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr .I şi a postului de Maestru lutier tr. I cu atribuţiuni de instrumentist

             În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotǎrȃrea nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr. 408 / 21.08.2015 stabileşte rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere astfel:

Nr.crt. Nume si prenume Functia pentru care candideaza Punctaj proba  practica Punctaj interviu  

Rezultat final

Observaţii
1. Ghicajanu Marian – Mihai Artist instrumentist  Gr. I absent absent absent RESPINS
2. Tǎnase Aurelian Maestru lutier tr. I cu atribuţiuni de insttrumentist 100 90 95 ADMIS

 

          Afişat astăzi, 18.09.2015, ora 11.20 la sediul Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacǎu.

Director,

   Vlase Petre

Read more

ANUNT privind rezultatul probei practice a concursului din data de 15.09.2015 pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr. I şi a postului de Maestru lutier tr. I cu atributiuni de instrumentist

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei practice a concursului din data de 15.09.2015 pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr. I şi a postului de Maestru lutier tr. I cu atribuţiuni de instrumentist

 

              În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotǎrȃrea nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr. 408 / 21.08.2015 stabileşte rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere astfel:

Nr.crt. Nume şi prenume Funcţia pentru care candideazǎ Punctaj proba  practicǎ Observaţii
1. Ghicajanu Marian – Mihai Artist instrumentist, Gr. I absent RESPINS
2. Tǎnase Aurelian Maestru lutier tr. I  cu atribuţiuni de instrumentist 100 ADMIS

 

          Candidaţii care au obţinut peste 50 de puncte şi sunt declaraţi „admis” pot susţine interviul joi, 17.09.2015 ora 9.00.

          Termenul de contestaţie este de cel mult o zi lucrǎtoare de la data afişǎrii rezultatului probei practice, respectiv, 17.09.2015, ora 16.00.

         Afişat astăzi, 15.09.2015, ora 16.00 la sediul şi pe pagina de internet a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacǎu.

 

Director,

Vlase Petre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidaţii care au obţinut peste 50 de puncte şi sunt declaraţi „admis” pot susţine interviul joi, 17.09.2015 ora 9.00.

Termenul de contestaţie este de cel mult o zi lucrǎtoare de la data afişǎrii rezultatului probei practice, respectiv, 17.09.2015, ora 16.00.

Afişat astăzi, 15.09.2015, ora 16.00 la sediul şi pe pagina de internet a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacǎu.

 

Director,

Vlase Petre

Read more

Posturi vacante

În conformitate cu dispoziţiile REGULAMENTULUI – CADRU din 23 martie 2013 , privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzǎtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plǎtit din fonduri publice aprobat prin H.G. 286/2011 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, ANSAMBLUL FOLCLORIC “BUSUIOCUL” Bacǎu scoate la concurs urmǎtoarele posturi vacante:

I. ARTIST INSTRUMENTIST (trompetã), GRADUL I, studii superioare, ȋn cadrul secţiei “Solişti vocali”, post de execuţie, perioadǎ nedeterminatǎ – 1 post;

Condiţii specifice de participare: studii superioare de lungǎ duratǎ ȋn domeniul “interpretare muzicala” şi experienta minim 5 ani in interpretare muzicala .

II. MAESTRU LUTIER TR.I, studii medii/generale, ȋn cadrul secţiei “Creaţie”, post de execuţie, perioadǎ nedeterminatǎ – 1 post;

Condiţii specifice: maiestrie în repararea instrumentelor muzicale cu coarde.

Pentru ambele posturi concursul se va desfǎşura la sediul instituţiei din Bacǎu, strada Trotuş nr.6A şi va consta ȋn trei etape:

  1. selecţia dosarelor  – data limitǎ: 10.09.2015, ora 16,00;
  2. proba practicǎ – 15.09.2015, ora 9,00;
  3. interviu – 17.09.2015, ora 9,00.

Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dosarelel de înscriere se vor depune pȃnǎ pe data de 04.09.2015, ora 12,00 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz , o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la lit. b) – d),  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Rezultatele fiecarei probe se vor afişa la avizierul instituţiei şi pe pagina de internet a acesteia, ȋn max. o zi lucrǎtoare de la data susţinerii fiecǎrei probe ȋn parte.
Contestaţiile  pentru rezultatele selecţiei dosarelor/probelor susţinute se vor depune la sediul instituţiei, ȋn cel mult o zi lucrǎtoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor/susţinerii fiecǎrei probe ȋn parte.
Rezultatele contestaţiilor se vor afişa ȋn max.1 zi lucrǎtoare de la data finalizǎrii termenului de depunere a acestora.
Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe data 19.09.2015.

Pentru detalii suplimentare puteţi suna la nr.tel.0234523357, persoana de contact: Iulia Damian.

Read more

ANUNŢ privind rezultatul selectiei de dosare pentru concursul din data de 15.09.2015

ANUNŢ

privind rezultatul selectiei de dosare

pentru concursul din data de 15.09.2015

pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr. I

şi a postului de Maestru lutier tr. I

 

 

                      În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotǎrȃrea nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr. 408 / 21.08.2015 stabileşte rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere astfel:

 

Nr.crt. Nume şi prenume Funcţia pentru care candideazǎ Rezultatul selecţiei Observaţii
1. Ghicajanu Marian – Mihai Artist instrumentist gr. I Admis
2. Tǎnase Aurelian Maestru lutier tr. I Admis

Afişat astăzi, 10.09.2015, ora 16.00 la sediul şi pe pagina de internet a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacǎu.

 

Director,

Vlase Petre

Read more

Festivalul National de Folclor „ION DRĂGOI”, editia a XXIII-a, 2015

Ansamblul folcloric „BUSUIOCUL” Bacău, sub egida Consiliului Judeţean Bacău şi a Societăţii Române de Televiziune Bucureşti, organizează ediţia a XXIII-a a Festivalului Naţional de Folclor „ION DRĂGOI”.

Acest proiect cultural de anvergură care s-a impus în calendarul marilor manifestări dedicate promovării şi valorificării folclorului românesc în general şi în special celui din zona de mijloc a Moldovei, se va desfăşura la Bacău, în sala Teatrului de vară „RADU BELIGAN”, în ziua de 24 iunie începând cu ora 18.00.

Întregul program al festivalului va fi preluat de TVR 1 şi prezentat ulterior în emisiunea „TEZAUR FOLCLORIC”.

Ca şi la ediţiile anterioare, băcăuanii vor putea să se bucure de prezenţa unor renumite formaţii muzicale, a unor solişti vocali şi instrumentişti de notorietate din principalele zone etnofolclorice ale României.

Scopul organizatorilor constă în cunoaşterea şi valorificarea folclorului românesc, a patrimoniului de melodii populare instrumentale moştenite de la inegalabilul interpret al folclorului instrumental moldovenesc Ion Drăgoi – „violonistul desăvârşit”.

Şi în acest an ne străduim să realizăm spectacole de o înaltă ţinută artistică.

Producător TV – Gheorghiţa Nicolae

Intrarea este liberă.

Read more

„Zilele Culturii Româneşti în Emiratele Arabe Unite”

„Zilele Culturii Româneşti în Emiratele Arabe Unite”

                       E A U 204

          Răspunzând invitaţiei Ambasadei României la Abu Dhabi şi a Ministerului Culturii, Tineretului şi Dezvoltării Comunitare din Emiratele Arabe Unite, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” a participat la două importante manifestări organizate în perioada 30 noiembrie – 5 decembrie a.c.

            Prima manifestare s-a datorat iniţiativei Ambasadei noastre de a organiza „Zilele Culturii Româneşti în Emiratele Arabe Unite”, proiect consacrat, în mod explicit, sărbătoririi Zilei Naţionale a României.

            A doua manifestare – având ca promotor Ministerul Culturii din E.A.U. – a fost Festivalul Internaţional de Folclor la care, alături de Ansamblul „Busuiocul”, au participat formaţii din: Bahrain, Croaţia, Mauritania, Norvegia, Oman, Sudan, Turcia, Ungaria şi ţara gazdă. Acest prestigios festival s-a desfăşurat sub semnul împlinirii a      37 de ani de la momentul istoric – 2 decembrie 1971 – când federaţia emirateză şi-a proclamat Independenţa.

            Ansamblul „Busuiocul” şi-a început seria de reprezentaţii, la Abu Dhabi, susţinând un spectacol muzical-coregrafic de cca. 80 de minute în cadrul recepţiei organizate de Ambasadă pentru marcarea Zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României. Scenariul sărbătorii a fost inspirat conceput şi desfăşurat (de la primirea oaspeţilor până la felicitările din final) de către domnul ambasador Nicolae Goia şi de domnul ministru-consilier Gheorghe Epure, distinse personalităţi ale diplomaţiei româneşti.

            Festivităţile s-au derulat pe esplanada, mărginită de palmieri a celebrului hotel-restaurant Intercontinental, un loc de o frumuseţe aparte. Momentul de deschidere a fost rezervat prezentării imnurilor naţionale ale ţării gazdă şi României. Şi cât de măreţ şi de răscolitor s-a revărsat imnul ţării noastre către cei peste 450 de români din diasporă, aflaţi la acest eveniment, imnul fiind interpretat, live, de componenţii Ansamblului „Busuiocul”! Subliniem că la recepţie au fost prezenţi, de asemenea, membri ai Guvernului şi Parlamentului E.A.U., oameni de afaceri, personalităţi culturale şi din diverse domenii artistice, ziarişti etc. Aceştia s-au arătat încântaţi de frumuseţea cântecelor, jocurilor şi a costumelor noastre populare, răsplătind evoluţia artiştilor băcăuani cu aplauze frenetice. S-a dovedit şi cu acest prilej că pentru a ne face mai bine cunoscuţi în lume este nevoie de o tot mai susţinută promovare a folclorului, a creaţiei populare tradiţionale.

            Spectacolele susţinute în zilele următoare au fost cuprinse în agenda Festivalului Internaţional de Folclor, organizatorii programând Ansamblul „Busuiocul” în emiratele Umm al-Qaiwain, Abu Dhabi şi Dubai.

            Astfel, marţi, 2 decembrie, ne-am deplasat în oraşul Umm al-Qaiwain, capitala emiratului cu acelaşi nume, unde am prezentat un spectacol de peste o oră, pe terasa unui impozant centru cultural. Reprezentaţia noastră s-a bucurat de interesul unui public numeros, întregul program fiind oferit drept omagiu Zilei Naţionale a Emiratelor Arabe Unite. După cum se ştie, la 2 decembrie 1971, federaţia emiratelor de la intrarea în Golful Persic, aflate sub protectorat britanic, şi-au dobândit Independenţa.

            Locuitorii emiratelor îşi petrec Ziua Naţională cu multă însufleţire. Către seară bulevardele oraşele sunt străbătute de nesfârşite coloane de maşini împodobite cu drapelul ţării, parcurile sunt pline de lume, care dansează şi cântă, se aruncă peste tot cu flori şi confeti. La întoarcere în oraşul Sharjah, până la Hotelul Holiday International, unde suntem găzduiţi, intrăm şi noi în atmosfera tumultoasă a străzii, aşa că ultimii 3-4 km îi parcurgem cu autocarul în peste 2 ore. Momentul culminant al sărbătorii este şi aici spectacolul multicolor al focurilor de artificii.

            Miercuri, 3 decembrie, parcurgem din nou cei 200 km până la Abu Dhabi. De data acesta spectacolul nostru se va derula într-o zonă centrală a Capitalei (unde semeţesc hotelurile Millenium, Sheraton şi Hilton), mai precis în „Parcul Doamnelor”. Timp de trei ore, rezervat între 17,00-20,00, îl împărţim cu ansamblurile din Ungaria şi Mauritania. Suntem bucuroşi că programul prezentat este bine primit de public şi că printre spectatori se află domnul ambasador Nicolae Goia şi domnul ministru-consilier Gheorghe Epure. După spectacol, ca o onorantă recompensă, însoţiţi de domnul Gheorghe Epure, vizităm Emirates Palace Hotel (Palatul Emiratelor), renumit monument de arhitectură unde vom susţine câteva momente folclorice.

            Joi, 4 decembrie, a fost ziua rezervată pentru Dubai. Deşi a plouat în câteva reprize (pe aici plouă destul de rar), seara ne-am putut desfăşura spectacolul în cele mai bune condiţii, pe o scenă montată în parcul supranumit „Oraşul Copiilor”. Împreună cu noi şi-au prezentat programele un grup folcloric emiratez şi un ansamblu din Turcia. Apoi, doar pentru a face câteva fotografii, ne-am deplasat la celebra construcţie Burj al-Arab, simbolul oraşului Dubai. La 321 metri înălţime este cea mai impunătoare clădire din lume folosită exclusiv ca hotel. Cum pentru a o vizita ne-ar fi costat 70 de dolari de persoană, ne-am mulţumit să o fotografiem de la o poartă de intrare, bine păzită.

            Încheiem acest comunicat de presa cu certitudinea că Ansamblul Folcloric „Busuiocul” şi-a adăugat în cartea sa de vizită un nou succes, iar folclorul românesc şi-a aflat, într-un spaţiu cultural mai puţin cunoscut, un public deosebit de receptiv şi entuziast.

            Pentru a analiza cât mai obiectiv prestaţia Ansamblului nostru la manifestările cultural-artistice desfăşurate în Emiratele Arabe Unite, în perioada 30 noiembrie –  5 decembrie 2008, anexăm scrisorile de apreciere ale organizatorilor: Ambasada României la Abu Dhabi şi Ministerul Culturii, Tineretului şi Dezvoltării Comunitare al E.A.U.

Read more

„O, CE VESTE MINUNATA!”

„O, CE VESTE MINUNATĂ!”

               În prag de Sfinte Sărbători, când pacea şi speranţa se pogoară peste noi toţi, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” vă invită la spectacolul de colinde „O, CE VESTE MINUNATĂ!”.

               Spectacolul va avea loc la Teatrul de Vara “Radu Beligan”, duminica, 21 decembrie 2014, orele 16.00.

               Sufletelor şi inimilor băcăuanilor le vom oferi minunatele colinde religiose, vestitoarele Naşterii Domnului, şi frumoase colinde laice şi folclorice izvorâte din teme şi simboluri din mitologia românească.

               Aceste bijuterii muzicale, unice prin frumuseţea poetică şi înveşmântarea melodică, vor fi aduse în faţa dumneavoastră de cele mai reprezentative formaţii şi ansambluri din judeţul Bacău.

               Intrarea libera!

Spectacol de Craciun cu Ansamblul Profesionist “Busuiocul”

Read more

Oferta pret costume populare 2015

Va prezentam oferta de pret pentru costumele populare pe care institutia noastra le comercializeaza in vederea promovarii portului popular traditional.

03 model vaslui femeiesc 03 model vaslui barbatesc

01 Coarne de berbec barbatesc 01 Coarne de berbec femeiesc 02 flori de mar barbatesc - in stoc 02 flori de mar femeiesc - in stoc 03 model vaslui barbatesc

Read more

Festivalului Naţional de Folclor „ION DRĂGOI”, editia a XXII-a

COMUNICAT DE PRESĂ

 Ion Dragoi 03

            Ansamblul folcloric „BUSUIOCUL” Bacău, sub egida Consiliului Judeţean Bacău şi a Societăţii Române de Televiziune Bucureşti, organizează ediţia a XXII-a a Festivalului Naţional de Folclor „ION DRĂGOI”.

          Acest proiect cultural de anvergură care s-a impus în calendarul marilor manifestări dedicate promovării şi valorificării folclorului românesc în general şi în special celui din zona de mijloc a Moldovei, se va desfăşura la Bacău, în sala Teatrului de vară „RADU BELIGAN”, în zilele de 24 şi 25 iunie începând cu ora 18.00.

          Întregul program al festivalului va fi preluat de TVR 1 şi prezentat ulterior în emisiunea „TEZAUR FOLCLORIC”.

          Ca şi la ediţiile anterioare, băcăuanii vor putea să se bucure de prezenţa unor renumite formaţii muzicale, a unor solişti vocali şi instrumentişti de notorietate din principalele zone etnofolclorice ale României.

          Scopul organizatorilor constă în cunoaşterea şi valorificarea folclorului românesc, a patrimoniului de melodii populare instrumentale moştenite de la inegalabilul interpret al folclorului instrumental moldovenesc Ion Drăgoi – „violonistul desăvârşit”.

          Şi în acest an ne străduim să realizăm spectacole de o înaltă ţinută artistică.

          Producător TV – Gheorghiţa Nicolae

          Intrarea este liberă.

 

Directorul Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacău

Petre Vlase

Read more

VENITI DE LUATI LUMINA!

Avem deosebita placere sa va facem cunoscut ca in data de 22.04.2014, ora 17.00, a treia zi de pasti, in sala Teatrului Municipal „George Bacovia” din Bacau, Ansamblul Folcloric Profesionist „BUSUIOCUL” Bacau organizeaza spectacolul:

                             „V E N I T I  D E  L U A T I  L U M I N A!”

          in cinstea celei mai mari, mai insemnate, mai sfinte si mai imbucuratoare sarbatori de peste an, Sarbatoarea Pastilor, Pastele sau invierea Domnului, intai, pentru ca in aceasta zi „Hristos a inviat din morti cu moartea pre moarte calcand si celor din morminte viata daruindu-le, iara pe cei vii rascumparandu-i cu Dumnezeu; si al doilea, pentru ca ea cade totdeauna la inceputul primaverii, anotimpul cel mai frumos si mai placut, cand toate in natura invie” (S.FL.MARIAN).

Organizatorii au cuprins in program cele mai valoroase bijuterii muzicale si coregrafice din zestrea folclorica romaneasca.

Isi dau concursul:

– Orchestra, solistii si dansatorii  Ansamblului Folcloric Profesionist “BUSUIOCUL”  Bacau;

– Grupul de balerini si Formatia corala ale Liceului de Arta „George Apostu”, Bacau;

– Actori ai Teatrului Bacovia.

Recital:

Pr. VASILE BUSUIOC

                                                                                                            Pr. IONUT AVRAM

Conducerea muzicala,                                                                                       Regia artistica,

FLORIN LUNGU                                                                                               PETRE VLASE

Prezinta:

DANIELA VRANCEANU, BOGDAN MATEI

(INTRAREA LIBERA)

Director,

Petre Vlase

Read more