Concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante

ANSAMBLUL FOLCLORIC “BUSUIOCUL” Bacău
Strada Trotuş, nr. 6A

ANUNŢ

Ansamblul Folcloric “Busuiocul” cu sediul in municipiul Bacau, Strada Trotuş nr. 6A, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante: instrumentist tr.I in cadrul Compartimentului “Instrumentisti” – 2 posturi, artist instrumentist gr. II in cadrul Sectiei Solisti vocali – 2 posturi, dansator tr.II – 1 post cu jumatate de norma si dansator tr.I – 2 posturi, din care unul cu jumatate de norma in cadrul Compartimentului “Balet”, recuziter debutant – 1 post cu jumatate de norma si regizor scena debutant – 1 post cu jumatate de norma, ambele in cadrul compartimentului “Creatie” al institutiei.

1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă funcţiei, cu excepţia situaţiei în carte a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii medii absolvite cu diploma de Bacalaureat/studii generale, pentru posturile de instrumentist tr. I, dansator tr.II, dansator tr.I, recuziter debutant, regizor scena debutant;
– studii universitare absolvite cu diplomă de licenta, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Muzica – Interpretare muzicala;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de artist instrumentist gr.II – minim 3 ani si 6 luni ;
– vechime in domeniul specific fiecarei functii:
1. intrumentist tr.I – minim 6 ani si 6 luni;
2. dansator tr.II – minim 3 ani si 6 luni;
3. dansator tr.I – minim 6 ani si 6 luni;
4. recuziter debutant – nu este cazul;
5. regizor scena debutant – nu este cazul;

3. Concursul constă în următoarele etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba practica;
– interviul.

4. Desfăşurarea concursului:
a) Concursul se organizează la sediul Ansamblului Folcloric Busuiocul , str. Trotuş , nr.6A, conform calendarului următor:
– 04 septembrie 2018, ora 16.00 – data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs;
– 05 septembrie 2018 – selecţia dosarelor de concurs;
– 06 septembrie 2018 – data limită de afişare a rezultatului selecţiei dosarelor de concurs;
– 11 septembrie 2018 ora 09.00 – proba practica;
– 12 septembrie 2018 ora 10.00 – interviul.
b) Comunicarea rezultatelor la probapractica, respectiv la interviu, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
c) După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.Termenul limita de depunere a contestației se va afisa la momentul afisarii rezultatelor obtinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz.
d) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs/a probei practice/a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
e) Rezultatele finale se afişează în termen de maximun o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct.d) pentru ultima probă, respectiv interviul.

5. Dosarul de concurs
Dosarele complete de concurs întocmite conform art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la sediul Ansamblului folcloric Busuiocul str. Trotus nr. 6 A la secretariatul comisiei de comisiei de concurs.
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Ansamblului Folcloric Busuiocul ;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae.
În cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii probei scrise.
Actele prevăzute de la lit.b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor acestora.

Relaţii suplimentare la tel. 0234/52.33.57.

MANAGER, CONTABIL ŞEF,
PETRE VLASE ANIŞOARA MACOR

No comments yet

Comments are closed