Posturi vacante

În conformitate cu dispoziţiile REGULAMENTULUI – CADRU din 23 martie 2013 , privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzǎtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plǎtit din fonduri publice aprobat prin H.G. 286/2011 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, ANSAMBLUL FOLCLORIC “BUSUIOCUL” Bacǎu scoate la concurs urmǎtoarele posturi vacante:

I. ARTIST INSTRUMENTIST (trompetã), GRADUL I, studii superioare, ȋn cadrul secţiei “Solişti vocali”, post de execuţie, perioadǎ nedeterminatǎ – 1 post;

Condiţii specifice de participare: studii superioare de lungǎ duratǎ ȋn domeniul “interpretare muzicala” şi experienta minim 5 ani in interpretare muzicala .

II. MAESTRU LUTIER TR.I, studii medii/generale, ȋn cadrul secţiei “Creaţie”, post de execuţie, perioadǎ nedeterminatǎ – 1 post;

Condiţii specifice: maiestrie în repararea instrumentelor muzicale cu coarde.

Pentru ambele posturi concursul se va desfǎşura la sediul instituţiei din Bacǎu, strada Trotuş nr.6A şi va consta ȋn trei etape:

  1. selecţia dosarelor  – data limitǎ: 10.09.2015, ora 16,00;
  2. proba practicǎ – 15.09.2015, ora 9,00;
  3. interviu – 17.09.2015, ora 9,00.

Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dosarelel de înscriere se vor depune pȃnǎ pe data de 04.09.2015, ora 12,00 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz , o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la lit. b) – d),  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Rezultatele fiecarei probe se vor afişa la avizierul instituţiei şi pe pagina de internet a acesteia, ȋn max. o zi lucrǎtoare de la data susţinerii fiecǎrei probe ȋn parte.
Contestaţiile  pentru rezultatele selecţiei dosarelor/probelor susţinute se vor depune la sediul instituţiei, ȋn cel mult o zi lucrǎtoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor/susţinerii fiecǎrei probe ȋn parte.
Rezultatele contestaţiilor se vor afişa ȋn max.1 zi lucrǎtoare de la data finalizǎrii termenului de depunere a acestora.
Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe data 19.09.2015.

Pentru detalii suplimentare puteţi suna la nr.tel.0234523357, persoana de contact: Iulia Damian.

No comments yet

Comments are closed