Date: septembrie 10th, 2015

Posturi vacante

În conformitate cu dispoziţiile REGULAMENTULUI – CADRU din 23 martie 2013 , privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzǎtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare ȋn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plǎtit din fonduri publice aprobat prin H.G. 286/2011 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, ANSAMBLUL FOLCLORIC “BUSUIOCUL” Bacǎu scoate la concurs urmǎtoarele posturi vacante:

I. ARTIST INSTRUMENTIST (trompetã), GRADUL I, studii superioare, ȋn cadrul secţiei “Solişti vocali”, post de execuţie, perioadǎ nedeterminatǎ – 1 post;

Condiţii specifice de participare: studii superioare de lungǎ duratǎ ȋn domeniul “interpretare muzicala” şi experienta minim 5 ani in interpretare muzicala .

II. MAESTRU LUTIER TR.I, studii medii/generale, ȋn cadrul secţiei “Creaţie”, post de execuţie, perioadǎ nedeterminatǎ – 1 post;

Condiţii specifice: maiestrie în repararea instrumentelor muzicale cu coarde.

Pentru ambele posturi concursul se va desfǎşura la sediul instituţiei din Bacǎu, strada Trotuş nr.6A şi va consta ȋn trei etape:

  1. selecţia dosarelor  – data limitǎ: 10.09.2015, ora 16,00;
  2. proba practicǎ – 15.09.2015, ora 9,00;
  3. interviu – 17.09.2015, ora 9,00.

Condiţii generale de participare la concurs:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dosarelel de înscriere se vor depune pȃnǎ pe data de 04.09.2015, ora 12,00 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz , o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la lit. b) – d),  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Rezultatele fiecarei probe se vor afişa la avizierul instituţiei şi pe pagina de internet a acesteia, ȋn max. o zi lucrǎtoare de la data susţinerii fiecǎrei probe ȋn parte.
Contestaţiile  pentru rezultatele selecţiei dosarelor/probelor susţinute se vor depune la sediul instituţiei, ȋn cel mult o zi lucrǎtoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor/susţinerii fiecǎrei probe ȋn parte.
Rezultatele contestaţiilor se vor afişa ȋn max.1 zi lucrǎtoare de la data finalizǎrii termenului de depunere a acestora.
Rezultatele finale ale concursului vor fi afişate pe data 19.09.2015.

Pentru detalii suplimentare puteţi suna la nr.tel.0234523357, persoana de contact: Iulia Damian.

Read more

ANUNŢ privind rezultatul selectiei de dosare pentru concursul din data de 15.09.2015

ANUNŢ

privind rezultatul selectiei de dosare

pentru concursul din data de 15.09.2015

pentru ocuparea postului de Artist instrumentist gr. I

şi a postului de Maestru lutier tr. I

 

 

                      În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotǎrȃrea nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr. 408 / 21.08.2015 stabileşte rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere astfel:

 

Nr.crt. Nume şi prenume Funcţia pentru care candideazǎ Rezultatul selecţiei Observaţii
1. Ghicajanu Marian – Mihai Artist instrumentist gr. I Admis
2. Tǎnase Aurelian Maestru lutier tr. I Admis

Afişat astăzi, 10.09.2015, ora 16.00 la sediul şi pe pagina de internet a Ansamblului Folcloric „Busuiocul” Bacǎu.

 

Director,

Vlase Petre

Read more