Tag: organizare

Regulament de Organizare si Functionare

ROMÂNIA

CONSILUL JUDEŢEAN BACĂU

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării încadrării Ansamblului Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău din aşezământ cultural în instituţie de spectacole

Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.02.2009.

Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007, aprobată şi modificată prin Legea nr.353/2007, Ordonanţa de urgenţă nr.189/2008, Legea nr.154/1998 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.53/2003 cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 aprobată şi modificată prin Legea nr. 177/2008, Legea nr.477/2004, Hotărârea Guvernului nr.281/1993 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.775/1998 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere adresa Ansamblului Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău nr. 1481/2009 referitoare la schimbarea încadrării Ansamblului Folcloric din aşezământ cultural în instituţie de spectacole;

Luând în considerare Raportul Direcţiei resurse umane, management, informatizare nr. 1506/2009 privind schimbarea încadrării Ansamblului Folcloric din aşezământ cultural în instituţie de spectacole;

Văzând expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău nr.1505/2009 şi rapoartele comisiilor de specialitate;

În temeiul art.97 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1 – Începând cu data de 01.03.2009 se modifică încadrarea Ansamblului Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău din aşezământ cultural în instituţie de spectacole.

Art.2 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ansamblului Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – La data intrării în vigoare a prezentei, art.4 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr.41/2004 se abrogă, celelalte articole modificându-se corespunzător.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului Judeţului Bacău, Ansamblului Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău şi structurilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Ansamblului Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. l Ansamblul Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău, denumit în continuare Ansamblu, este instituţie de spectacole de repertoriu, cu personalitate juridică de drept public, care realizează şi prezintă producţii artistice folclorice.

Art. 2 Ansamblul funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Bacău.

Art. 3 Ansamblul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare şi ale prezentului Regulament.

Art. 4 Ansamblul are sediul în municipiul Bacău, str. Trotuş, nr. 6 A, judeţul Bacău, cont de execuţie bugetară deschis la Trezoreria Bacău, firmă şi sigiliu cu următorul conţinut „CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU – Ansamblul Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău”. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine denumirea completă a instituţiei şi indicarea sediului.

CAPITOLUL II Scop şi obiect de activitate

Art. 5(1) Ansamblul este o instituţie care îndeplineşte rolul de promovare şi valorificare a culturii tradiţionale şi a creaţiei populare contemporane, printr-o riguroasă activitate artistică, realizată prin spectacole, pe stagiuni.

(2) Ansamblul iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi creaţiei populare contemporane, urmărind:

– elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;

– conservarea şi promovarea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale judeţene, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

– păstrarea şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea;

– stimularea creativităţii şi talentului;

– cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative profesioniste (muzică, coregrafie);

– desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor, de petrecere a timpului liber al populaţiei, valorificând şi obiceiurile tradiţionale;

– dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

– promovarea activităţilor lucrative în domeniul artizanatului şi altor domenii specifice tradiţiei şi creaţiei populare.

Art. 6 Ansamblul are următoarele atribuţii principale:

a) organizează şi desfăşoară spectacole şi alte activităţii cultural-artistice pentru promovarea artei populare;


b) realizează culegeri de folclor în vederea îmbogăţirii repertoriului;

c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare autentice, precum şi valorile creaţiei populare contemporane;

d) iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe de conservare şi transmitere a valorilor morale şi artistice ale spaţiului cultural în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi ale patrimoniului naţional şi universal;

e) sprijină formaţiile artistice de amatori prin organizarea şi/sau susţinerea concursurilor şi festivalurilor folclorice;

f) participă la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale, internaţionale;

g) organizează şi desfăşoară activităţi lucrative în domeniul artizanatului şi a altor domenii specifice tradiţiei şi creaţiei populare;

h) organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectul de activitate;

i) acţionează în numele şi pe seama instituţiei pentru impresarierea propriilor producţii şi prestaţii artistice.

Art. 7 În vederea exercitării în condiţii optime a atribuţiilor ce-i revin, Ansamblul îşi desfăşoară activitatea pe baza unor programe pe stagiuni şi perioade calendaristice care includ: numărul de premiere, numărul de spectacole şi numărul de repetiţii, precum şi obligaţiile membrilor Ansamblului.

Art. 8 Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi pentru realizarea activităţilor specifice, Ansamblul colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau/si privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase ş.a.).

CAPITOLUL III     Patrimoniul

 

Art. 9 (1) Patrimoniul Ansamblului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a judeţului pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei preluate conform hotărârii de înfiinţare şi listelor de inventar anexă la protocolul de predare – preluare.

(2) Patrimoniul Ansamblului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii sau autorităţi publice, a unor persoane juridice sau fizice, din ţară sau din străinătate.

(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Ansamblului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV     Personalul si conducerea

Art. 10 (1) Personalul Ansamblului se structurează în personal de conducere, de specialitate şi personal auxiliar.


(2) Angajarea, salarizarea, promovarea, premierea, sancţionarea sau, după caz, încetarea raporturilor de muncă ale personalului se realizează de către directorul ansamblului, în condiţiile legii.

Art. 11 (1) Personalul Ansamblului are statut de personal contractual şi îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii şi celelalte norme legale specifice sectorului bugetar.

(2) Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului Ansamblului sunt conform Legii 154/1998 cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 aprobată şi modificată prin Legea nr. 177/2008, precum şi celorlalte reglementări legale aplicabile în sectorul bugetar.

Art. 12 (1) Structura organizatorică, numărul de personal şi statul de funcţii se fundamentează de directorul Ansamblului, se avizează de către Consiliul administrativ şi se aprobă de către Consiliul Judeţean, potrivit legii.

(2)         Atribuţiile personalului Ansamblului sunt cele prevăzute în fişele postului.

(3)         Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în Ansamblu, are obligaţia absolvirii unui curs de perfecţionare, o data la 3 ani.

Art. 13 (1) Ansamblul este condus de un director, numit de către Consiliul Judeţean prin concurs, conform legii.

(2) Directorul are următoarele atribuţii principale:

a)            răspunde de întreaga activitate a Ansamblului potrivit normelor legale, Hotărârilor Consiliului Judeţean, dispoziţiilor ordonatorului principal de credite şi prezentului Regulament;

b)           exercită toate atribuţiile ce revin Ansamblului în calitate de persoană juridică;

c)            asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de acreditare a instituţiei;

d)        elaborează programele de activitate;

e)         aproba programele stagiunilor, inclusiv repertoriile;

f)                  conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile specifice instituţiei;

g)       este ordonator terţiar de credite;

h)       reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;

i)         informează trimestrial consiliul de administraţie asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii;

j)         aprobă fişele posturilor prevăzute în structura organizatorică şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din subordine;

k)    informează semestrial Consiliul Judeţean asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, propunând şi măsurile pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea calităţii proiectelor;

l)     realizează şi alte atribuţii care derivă din norme legale, Hotărâri ale Consiliului Judeţean, dispoziţii ale ordonatorului principal de credite, contractul de administrare şi prezentul Regulament.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite dispoziţii care devin obligatorii după aducere la cunoştinţă.

(4) În absenţa directorului, Ansamblul este condus de o persoana din cadrul acestuia, desemnată de director prin dispoziţie scrisă.

Art. 14 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este ajutat de un contabil-şef.

(2) Numirea contabilului-şef se face de către Preşedintele Consiliului Judeţean, la propunerea directorului, prin concurs, potrivit legii.

(3) Contabilul-şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

– coordonează activitatea fmanciar-contabilă şi de salarizare;

– exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile;

– organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;

– propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;

– participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi răspunde de execuţie, după aprobare;

– răspunde în solidar cu directorul de întreaga activitate a Ansamblului;

– îndeplineşte şi alte atribuţii care derivă din normele legale, Hotărâri ale Consiliului Judeţean, dispoziţii ale ordonatorului principal de credite, contractul de administrare şi prezentul Regulament.

(4) În absenţa contabilului-şef toate atribuţiile sale se exercită de persoana desemnata de acesta în scris, cu avizul directorului.

Art. 15 (1) Prin decizie a directorului se înfiinţează Consiliul administrativ  cu rol deliberativ, format din:

a) preşedinte – directorul;

b) membrii:

– şefii compartimentelor funcţionale;

– consilierul juridic;

– delegatul sindicatului reprezentativ, sau, după caz, reprezentantul salariaţilor;

– reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale.

(2) Preşedintele consiliului administrativ stabileşte datele de şedinţă şi asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea şi derularea şedinţelor.

Art. 16 Consiliul administrativ îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

a) se întruneşte la sediul Ansamblului, trimestrial sau de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi;

b) este regulamentar întrunit în prezenţa a doua treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi;

c) consiliul administrativ este prezidat de preşedinte;

d) dezbaterile consiliului administrativ au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte;

e) dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă din registrul de şedinţe;

f)  procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările

consiliului.

Art. 17(1) Consiliul administrativ are următoarele atribuţii principale:

– analizează şi avizează programele de activitate şi repertoriile instituţiei, hotărând direcţiile de dezvoltare ale Ansamblului;

– avizează colaborările Ansamblului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;

– avizează organigrama, numărul de personal, statul de funcţii, bugetul de venituri şi cheltuieli în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean;

– analizează semestrial şi propune Consiliului Judeţean măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Ansamblului;

– urmăreşte buna gospodărire şi folosire a mijloacelor materiale şi financiare ale instituţiei, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului din administrare şi, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite;

– alte atribuţii în conformitate cu normele legale, Hotărâri ale Consiliului Judeţean, dispoziţii ale ordonatorului principal de credite şi prezentul Regulament.

           Art. 18 (1) Prin decizie a directorului se înfiinţează un consiliu artistic, organism cu rol consultativ, format din personalităţi culturale din instituţie şi din afara acesteia.

           (2) Consiliul artistic prevăzut la alin.(l) are în principal următoarele atribuţii:

a)            formulează propuneri de programe şi proiecte culturale;

b)           avizează programul stagiunilor, din punct de vedere artistic;

c)            prezintă Consiliului administrativ propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Ansamblului;

d)           îndeplineşte orice alte atribuţii cu valoare consultativă pentru activitatea Ansamblului.

CAPITOLUL V Finanţare

Art. 19 (1) Finanţarea Ansamblului se asigură din venituri proprii, accesare programe/proiecte cu finanţare externă/internă, donaţii, sponsorizări şi alte surse extrabugetare, potrivit legii, subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean şi al autorităţilor publice interesate.

(2)       Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate de Ansamblu:

a)       încasări din spectacole;

b)      încasări din turnee cu spectacole în străinătate;

c)       închirieri de săli şi bunuri;

d)   încasări din contracte încheiate între Ansamblu şi unităţi economice şi/sau
persoane fizice în vederea prestării unor servicii artistice;

e) realizarea şi difuzarea unor lucrări şi publicaţii pe orice fel de suport (tipărituri, audio, video, CD etc.) din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

f)        prestarea şi a altor servicii (culturale, de educaţie permanentă etc.) ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile Ansamblului;

g)      comercializarea produselor realizate conform obiectului de activitate.

(3) Tarifele pentru activităţile prevăzute la alin. (2) se fundamentează de către director şi contabilul-şef şi se aprobă de către Consiliul Judeţean, potrivit legii.

Art. 20 Bugetul de venituri şi cheltuieli al Ansamblului se aprobă de către consiliul Judeţean, potrivit legii.

CAPITOLUL VI  Dispoziţii finale

Art. 21 (2) Ansamblul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

– actul normativ de înfiinţare;

– documentele fînanciar-contabile, planul si programul de activitate, dări de seama şi situaţii statistice;

– corespondenţă;

– alte documente, potrivit legii.

Art. 22 (1) Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

(2) În temeiul prezentului Regulament şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, directorul aprobă Regulamentul intern şi atribuţiile compartimentelor Ansamblului.

(3) Regulamentul intern şi atribuţiile compartimentelor prevăzute la alin.(2) fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Read more